Финансов отчет 2021

Печат

Протокол от обществено обсъждане на проекта на докладна записка относно одобряване на План-сметка за 2021 година на Община Якимово

План-сметка за  2021 година - разходи по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, поддържане на чистота на териториите за обществено ползване

 

Отчет за изпълнение на бюджета 01.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 02.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 03.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 04.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 05.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 06.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 07.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 08.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 09.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 10.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 11.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 12.2021 г. (* .rar)


Тримесечен отчет към 31.03.2021 (* .rar)

Тримесечен отчет към 30.06.2021 (* .rar)

Тримесечен отчет към 30.09.2021 (* .rar)

Тримесечен отчет към 31.012.2021 (* .rar)


Годишен отчет РА (.pdf)

Годишен отчет КСФ (.pdf)

Годишен отчет ДЕС (.pdf)

Годишен отчет ДМП (.pdf)

Годишен отчет Бюджет (.pdf)

Годишен отчет Чужди средства (.pdf)

Баланс към 31.12.2020 г. (.pdf)

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2020 г. (.pdf)