Съобщение по чл. 26,ал. 2 от ЗНА - Проект за изменение на наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество

Печат

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО (Приета с Решение № 189 от Протокол 26/12.03.2009г., Изменена с Решение №296 от Протокол №36/14.12.2009г., Решение № 164 от Протокол №23/24.02.2017г. на ОбС Якимово) в частта на чл.45, ал3, т.1