Проект за изменение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Печат

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО (Приета с Решение № 189 от Протокол 26/12.03.2009г., Изменена с Решение №296 от Протокол №36/14.12.2009г., Решение №164 от Протокол №23/24.02.2017г. на ОбС Якимово) в частта на чл.45, ал3, т.1