Информация

Печат

Разпозложение на община ЯкимовоОбщина Якимово е разположена в северозападната част на Република България и е част от административната структура на Област Монтана. Общината граничи: на север с община Лом, на изток с община Вълчедръм, на юг с община Бойчиновци и община Монтана, а на запад – с община Медковец. Общината има 4 населени места с общо население 4 889 жители.

През територията на общината преминава второкласен път ІІ-81 София - Монтана – Лом, железопътната линия София – Видин - Лом и третокласен път ІІІ-818 - Долно Церовене – Долни Цибър.

Територията на общината е 221 958 дка., от които над 93.3% за заети със земеделски земи, 4,2 % са населените места и зони, 2,3 % - горски площи, а 0,9 % - водните площи.

От 05.12.1977 год. се формира селищна система Якимово, която по-късно, по силата на новото законодателство, става Община, съставена от четири населени места. Административен център на общината е с. Якимово, а кметствата са: Дългоделци, Долно Церовене и Комощица.

На територията на общината няма предприятия от основните отрасли на икономиката.

Има потенциал за развитието на хранително – вкусовата промишленост и селското стопанство, тъй като общината е разположена изцяло в селски район и има възможности за развитието на земеделското производство. Наличието на подходящи климатични условия, достатъчно суровини, работна ръка  и отсъствието на индустриални замърсители позволява развитие на екологосъобразно селско стопанство.

В общината съществуват две фурни за производство на хляб и две мелници за преработка на пшеница – едната в с. Якимово ,с персонал от 3 човека и ЕООД "Петромел" в с. Комощица, в която работят 26 човека. Функционира и една маслобойна за преработка на слънчогледово семе в с.Якимово .

Основният поминък на населението е предимно земеделие и животновъдство. Средната годишна продукция, която се реализира  от земеделието  е 54,4 % , и от животновъдството – 33,7 % т.е.88,1 % от реализираната средногодишна продукция.

Тъй като община Якимово е типичен представител на селскостопанските общини в България, то съвсем закономерно е първата основна насока за развитие на общината да бъде земеделието със своите два подотрасъла: растениевъдство и животновъдство.

Селското стопанство е отрасълът, който има най-значителен потенциал за развитие на територията на общината. Това се обуславя от наличието на земеделска земя и животни, опита и традициите в областта на растениевъдството и животновъдството, както и благоприятните климатични условия. Селскостопанския фонд в общината е 203 994 дка. Над 60 % от земята се обработва от кооперации, които на територията на общината са 4 на брой, арендатори и дребни селскостопански производители. Има и много пустееща земеделска земя.