Тарифа за базовите стойности за наем на земеделски земи в зависимост от начина им на трайно ползване

Печат

ОБЩИНА  ЯКИМОВО , ОБЛАСТ  МОНТАНА

 

Т А Р И Ф А

за  базовите  стойности за  наем на  земеделски  земи в зависимост от  начина  им  на  трайно  ползване


 

Категория на земята при неполивни  условия

Ниви

лв/дка

Необработваеми

ниви

лв/дка

Ливади

лв/дка

Пасища , мери

лв/дка

1

1.2

2

3

4

І –ва категория

42.00

20.00

6,00

-

ІІ –ра категория

40.00

18.00

5,50

5,10

ІІІ –та категория

38.00

16.00

5,00

3,40

ІV–та категория

23.00

14.00

4,20

3,00

V –та категория

21.30

10.00

3,50

2,70

VІ –та категория

19.70

6.00

2,80

2,40

VІІ –ма категория

18.20

5.00

2,00

2,00

VІІІ–ма категория

16.80

4.00

2,00

2,00

ІХ – та категория

15.60

3.00

2,00

2,00

Х – та категория

14.40

2.00

2,00

2,00

ТАРИФАТА Е ПРИЕТА с РЕШЕНИЕ  № 237от Протокол  №20 /27.03.2013г на   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЯКИМОВО