ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ - ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

Печат

logo_ep_28.02.20

ОБЩИНА  ЯКИМОВО

Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Якимово по проект „Патронажна грижа + в община Якимово” по процедура „BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  представяме следното: 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЯКИМОВО” ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

  1. 1бр. здравен консултант
  2. 1 бр. социален консултант
  3. 1 бр. координатор дейност
  4. 1 бр.шофьор
  5. 2бр. домашен помощник

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се наема на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

-1бр. „здравен консултант

Минимални изисквания: средно-специално, висше – медицинска специалност

Характер на работата: предоставя здравни услуги изпълнява други първични медицински дейности, за които е оправомощен, само ако е налице информираното съгласие на потребителя или на неговия законен представител, изразено в писмена форма. Здравният консултант е длъжен да информира за наблюдавани промени или влошаване в здравословното и/или емоционалното състояние на потребителя, както и за разпознати/споделени други рискове.

 -1 бр. „социален консултантМинимални изисквания: средно, средно-специално  образование

Характер на работата: съдейства за решаването на възникнали проблеми в процеса на предоставяне на услугите, ще координира работата по случай, подпомага работата по включване на потребителите.

 -1 бр. „координатор дейност Минимални изисквания: средно, средно-специално  образование

Характер на работата: следи за избягване дублирането на дейности, разпределя задачи и отговорности между участващите в интегрираните услуги лица, осъществява обратна връзка с мултидисциплинарния екип, както и между него и ползвателите.

 -1 бр.шофьор Минимални изисквания: средно, средно-специално  образование Свидетелство за управление на МПС клас В. Да притежава опит като шофьор на подобно МПС най-малко 2 години.

Характер на работата: управлява транспортното средство за мобилна работа по проекта.

-2бр. домашен помощник Минимални изисквания: основно  образование

Характер на работата: предоставяне на услуги в домашни условия.

Вида на договорите с наетите лица ще бъде трудов на непълно време.

 Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- попълнено заявление - по образец.

- автобиография - по образец.

- копие от диплом за завършена степен на образование.

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

 Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Якимово   или на адрес: www.iakimovo.org

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Якимово, на видни и достъпни места в общината.

 Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал   в деловодството на общината до Кмета на Община  Якимово, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Якимово в периода 18.01.2021г. до 22.01.2021г.  включително.

Телефон за информация: 09742/9905 

 Обявата може да изтеглите ТУК

Заявление

СV (Автобиография)