З А П О В Е Д №167 / 08.08.2019 г.

Печат

На основание чл.78, ал.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Протокол от 07.08.2019г. на комисия, назначена със Заповед №165/05.08.2019г. на Кмета на Община Якимово

 ОПРЕДЕЛЯМ :

За спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 години,  на обект частна общинска собственост  - Урегулиран поземлен имот I, кв.59 – землището на с. Комощица, общ. Якимово, обл.Монтана.

Светослав Йорданов Енофитов, от с.Комощица,  с достигната от него тръжна цена в размер на 649.00лв./год.наем / Шестотин четиридесет и девет лева / лв. /год.наем – без вкл. ДДС /.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаване за издаването й.

Препис от заповедта да се обяви на таблото на Община Якимово за сведение.

Заповедта да се връчи по реда на АПК на спечелилия участник търга.

 

............................................

д-р Георги Георгиев

Кмет на Община Якимово