Спечелил търг за отдаване под наем на поземлени имоти

Печат
Заповед  за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – публична общинска собственост