Обява наем

Печат

ОБЩИНА ЯКИМОВО на основание Решение № 379 от Протокол № 57 / 27.02.2019г., на ОбС  Якимово и Заповед № 68 от 09. 05. 2019 г. на кмета на община Якимово ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект - частна общинска собственост