Заповед №192/28.11.2018

Печат

Заповед, с която Кмета на Община Якимово определя спечелилия публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - Нива