Спечелил търг

Печат
Заповед № 206/21.12.2017 г. на Кмета на община Якимово, с която определя спечелилия публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 г. на обект - частна общинска собственост: Помещение да ритуална зала и складове