Заповед за спечелил публичен търг за продажба

Печат
Заповед № 143/29.08.2017 г. на Кмета на община Якимово, с която определя публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, Дворно място и сглобяем павилион в землището на с. Якимово