Заповед за спечелил търг

Печат

Заповед № 70/27.04.2017 г. на Кмета на Община Якимово за определяне спечелил търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост