ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Печат

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛ.МОНТАНА

3640 с. Якимово  ул. „Европа” № 8

на основание Решение №502  от Протокол № 57 /31.07.2015 г. на ОбС  Якимово

и Заповед № 155 от 14.10. 2016 г. на Кмета на община Якимово

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на следния урегулиран имот – частна общинска собственост


 

Наименование

Площ

дка или кв.м

Начална

тр.цена/лв.

Депозит

Лв.

5.

„Общински незастроен терен” УПИ IV в кв.199 по регулационния план на с. Якимово.

578  кв.м.

4960.00

496.00

Търгът ще се проведе на 08.11.2016 г. от 10.00 часа в сградата на общината – заседателна зала, Якимово, ул. Европа № 8, ет.2.  Повторен търг ще се проведе на 15.11.2016 г. от 10.00 ч.

Депозит се  внася по набирателната сметка на общината IBANBG46UBBS80023300126931, BIG-UBBSBGSF ОББ  Монтана до 14.00 ч. на 04.11.2016 г., съответно до 15.00 ч. на 14.11.2016г.

Определям стъпка за наддаване в размер на 10% от първоначалната  тръжна цена на съответния обект, както е посочено.

Обектите са открити, има свободен достъп до тях и оглед може да се извършва до 04.11.2016 г. след представяне на документи за закупени тръжни книжа.

Тръжните книжа на стойност 10.00 лв., които не се възстановяват, ще се получават до 12.00 ч. на 04.11.2016 г ., съответно до 15.00 ч. на 14.11.2016г, в звено МДТ на общината – „Център за информационно обслужване на гражданите”, ул. „Европа” № 8, ет.1.

Заявления за участие да се приемат до 15.00 ч. на 04.11.2016 г. в деловодството на общината - Център за информационно обслужване на гражданите, съответно до 15.00 ч. на 14.11.2016 г.

 

За информация – тел.: 09742/ 99-02 и 0882991902 и 0882026493

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (obqvq_prodajba_10.2016.pdf)Обява за продажба[ ]136 Kb