ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните урегулирани имоти – частна общинска собственост

Печат

Търгът ще се проведе на 30.08.2016 г. от 11.00 часа в сградата на общината – заседателна зала, Якимово, ул. Европа № 8, ет.2.  Повторен търг ще се проведе на 09.09.2016 г. от 11.00 ч.

Депозит се  внася по набирателната сметка на общината IBANBG46UBBS80023300126931, BIG-UBBSBGSF ОББ  Монтана до 14.30 ч. на 26.08.2016 г., съответно до 15.00 ч. на 08.09.2016г.


 

Наименование

Площ

дка или кв.м

Начална

тр.цена/лв.

Депозит

Лв.

1.

„Общински незастроен терен” УПИ I в кв.42 по регулационния план на с. Комощица

 

1860 кв.м.,

 

7800.00

 

780.00

2.

„Общински незастроен терен” УПИ VIII в кв.42 по регулационния план на с. Комощица

 

1820 кв.м.,.

 

7700.00

 

770.00

Определям стъпка за наддаване в размер на 10% от първоначалната  тръжна цена на съответния обект, както е посочено.

Обекта е открит, има свободен достъп до него и оглед може да се извърши до 25.08.2016 г. след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

Тръжните книжа на стойност 10.00 лв., които не се възстановяват, ще се получават до 12.00 ч. на 26.08.2016 г ., съответно до 15.00 ч. на 08.09.2016г, в звено МДТ на общината – „Център за информационно обслужване на гражданите”, ул. „Европа” № 8, ет.1.

Заявления за участие да се приемат до 15.30 ч. на 26.08.2016 г. в деловодството на общината - Център за информационно обслужване на гражданите, съответно до 15.00 ч. на 08.09.2016 г.

За информация – тел.: 09742/ 99-02, 0882991902 и 0882026493