ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Печат

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛ.МОНТАНА

3640 с. Якимово  ул. „Европа” № 8

на основание Решение № 462   от Протокол № 48 /16.02.2015 г. на ОбС  Якимово

и Заповед № 20 от 12.03. 2015 г. на Кмета на община Якимово

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на следните поземлени  имоти – частна общинска собственост 


Наименование

Площ

дка или кв.м

Начална

тр.цена/лв.

Депозит

Лв.

Стъпка за наддаване % от нач. тр. цена

 

1.

ПИ № 172007 – „Нива”, III категория, в местността „Цибъра”, землище Долно Церовене.


1.728 дка


1070.00


107.00


10%


2.

Площадка строителни материали

Застроена площ

ПИ № 000752 от землището на с. Якимово


654.00 кв. м.

10.000 дка47 200.00


4720.00


5 %

Търгът ще се проведе на 08.04.2015 г. от 10.00 часа в сградата на общината – заседателна зала, Якимово, ул. Европа № 8, ет.2.  Повторен търг ще се проведе на 23.04.2015 г. от 10.00 ч. Депозитът се  внася по набирателната сметка на общината IBANBG46UBBS80023300126931, BIG-UBBSBGSF ОББ  Монтана до 15.00 ч. на 03.04.2015 г.

Определям стъпка за наддаване в размер на 5% и 10% от първоначалната  тръжна цена на съответния обект, както е посочено.

Обектите са открити, има свободен достъп до тях и оглед може да се извършва до 03.04.2015 г. след представяне на документи за закупени тръжни книжа.

Тръжните книжа на стойност 10.00 лв., които не се възстановяват, ще се получават до 12.00 ч. на 03.04.2015 г ., съответно до 15.00 ч. на 22.04.2015г, в звено МДТ на общината – „Център за информационно обслужване на гражданите”, ул. „Европа” № 8, ет.1.

Заявления за участие да се приемат до 15.00 ч. на 06.04.2015 г. в деловодството на общината - Център за информационно обслужване на гражданите, съответно до 15.00 ч. на 22.04.2015 г.

 За информация – тел.: 09742/ 99-02 и 0882991902 и 0882026493