Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Кметът на община Якимово сключи договор по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Е-мейл Печат ПДФ

На 18.03.2024г.  Кмета на община Якимово – г-н Георги Георгиев  подписа договор BG05SFPR002-2.005-0001-C01 с наименование „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Якимово”, който се финансира по процедура  BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Проектът ще се изпълнява в периода 01.05.2024г. - 01.09.2025г. и е на обща стойност 390 999.99 лева.

Проектното предложение е насочено към 30 лица в неравностойно положение от общината, като в него е планирано да се реализират интегрирани мерки, включващи обучение, индивидуална подкрепа за всяко лице, предоставяне на социалната услуга застъпничество, активна работа с работодатели с цел намиране на работа.

Целите на проекта са:

- Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение, живеещи на територията на община Якимово, чрез подобряване достъпа им до заетост и работно място.

- Поощряване на активното приобщаване с оглед на насърчаването на равните възможности, недискриминацията и активното участие и по-добрата пригодност за работа, по-специално за групите в неравностойно положение.

- Осъществяване на дейности за насърчаване на заетостта при съблюдаване на принципа за равни възможности от Европейския стълб за социални права.

- Реализиране на интегрирани мерки, насочени към активна подкрепа на заетостта, като всеки има право на навременна и съобразена с нуждите помощ, за подобряване на перспективите за заетост. Подкрепата ще е персонализирана, непрекъсната и последователна, основана на разработен индивидуален план за действие за активно приобщаванена уязвимите групи.

Очакваните резултати от реализация на проекта са:

-       Наети поне 15 лица по трудов договор, които да работят с целевите групи.

-       Сформиране на екип, който да работи за създаване на устойчива заетост за лицата в неравностойно положение на пазара на труда.

-       Прилагане на навременни адекватни иновативни мерки спрямо идентифицираните потребности на целевите групи и изменящия се трудов пазар.

-       Утвърждаване на модели за повишаване качеството на пазара на труда, заетостта, развитието на човешките ресурси, социалното включване, подобряване на живота и реализацията на групите в неравностойно положение.

-       Постигане на интегрираност и предоставяне на комплексна подкрепа на групите в неравностойно положение.

-       Осигуряване на възнаграждения на предвидения персонал, който е пряко свързан с финансираните дейности и е необходим за постигане на поставените цели по проекта.

-       Обхванати 30 лица в неравностойно положение.

-       Оказване на подкрепа на всяко лице от целевата група, която е индивидуална и комплексна, като включва дейности и услуги, улесняващи достъпа до пазара на труда.

-       Индивидуализация на предлаганата подкрепа и прилагане на мултидисциплинарен подход.

-       Нарастване на заетостта и икономическата активност. Повишаване уменията на работната сила.

-       Преодоляване различията между практиката на професионалното обучение и изискванията на работодателите.

-       Връщане на пазара на труда на лица в неравностойно положение и в риск от социално изключване.

-       Постигнато ниво на социални и трудови умения и професионална квалификация за включване на пазара на труда за 30-те обучени и преквалифицирани лица.

-       Създаване на цялостен план за справяне с трудови и социални нужди на потребителя.

-       10% от представителите на целевата група, които са участвали в изпълнението на дейностите по дадения проект, ще имат сключен договор за наемане на работа или ще са самонаети по време или след края на проекта.

Изтеглете съобщението ТУК

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ЕП Кметът на община Якимово сключи договор по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat