Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „Бюджет ,обществени поръчки и административно обслужване”

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово, с. Якимово, ул. “Европа” № 8, на основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 61/14.06.2022 г. на Кмета на Община Якимово,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността

ДИРЕКТОР на дирекция „Бюджет ,обществени поръчки и административно обслужване ” - висш държавен служител

Длъжностно ниво по КДА –Ръководно ниво 6Б

1. Изисквания за заемане на длъжността

1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в КДА:

- Образователна степен: магистър

- Ранг: ІІІ младши

- Професионален опит: 4 години (включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност)

- Вид правоотношение: служебно

1.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността - предвидените в чл. 7 от ЗДСл.

1.3. Допълнителни изисквания за длъжността:

- Кандидатите да притежават висше образование в професионална  област "Икономика"; "Право“ или „Администрация и управление“.

- Да притежават стратегическа, лидерска и управленска компетентност, умения за обработване на информация, дигитална комуникация и умения за изграждане и поддържане на добри комуникативни отношения.

- Да познават нормативната уредба свързана с дейността по подготовката,приемането и отчитането на бюджета на общината ,общинските финанси, ЗОП, ЗМСМА и др. специализирани нормативни актове.

2. Кратко описание на длъжността:

Директорът на дирекцията  ръководи, координира и контролира изпълнението дейността на служителите в  дирекцията, при спазване на действащата нормативна уредба. Организира и контролира работата на дирекцията във връзка с подготовката,приемането и отчитането на бюджета на общината , обществените поръчки и осигуряването на точно, ефективно и компетентно административно обслужване на гражданите.

3. Минимален размер на основната заплата: 780 лв.

* При назначаване, индивидуалната основна месечна заплата се определя за Ръководно ниво

6Б, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита професионалният опит. 

4. Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно дейността на администрацията;

- Практически изпит;

- Интервю;

Забележка: Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 5. Необходими документи :

5.1. Заявление за участие в конкурса - по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);

5.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

5.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността

5.4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина

5.5.Копие от документ, удостоверяващ придобития ранг като държавен служител (ако има такъв)

5.6.Други документи: сертификати за завършени курсове и обучения

5.7.Европейски формат на автобиография

  6. Място и Срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на Община Якимово, ул. „Европа“ № 8, етаж 1, всеки работен ден от 08,00 до 16,30 часа, до 29.06.2022 г.. Документите може да се подават и по електронен път на електронна поща,на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Краен срок за подаване – 29.06.2022 г. включително. Документи за участие в конкурса,подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, както и всички други съобщения свързани с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Якимово- www.iakimovo.org.

 Образец на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал.3 от НПКПМДС могат да се изтеглят от сайта на Община Якимово - www.iakimovo.org и в Административния регистър.          

 Лице за контакт: Цветомира Йорданова – секретар на община Якимово -  Телефон: +359894408355, Електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Изтеглете документите:

Обява

Заявление

Декларация

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Конкурси КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „Бюджет ,обществени поръчки и административно обслужване”
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat