Община Якимово

официален сайт

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Електронни административни услуги

Печат ПДФ

Публикуваният списък на административните услуги, предоставяни от Община Якимово, е в процес на развитие и допълване. За част от представените услуги, информацията може да е непълна. В случай, че Ви е необходима допълнителна информация, моля свържете с нас.


Гражданска регистрация (изисква се електронен подпис)
 • 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 • 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 • 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 • Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 • Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
 • Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 • Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 • Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път
 • Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
 • Издаване на удостоверение за наследници
 • Издаване на удостоверение за семейно положение
 • Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 • Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 • Издаване на удостоверение за постоянен адрес
 • Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 • Издаване на удостоверение за настоящ адрес
 • Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 • Припознаване на дете
 • Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина
 • Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 • Възстановяване и промяна на име
 • Промяна в актовете за гражданско състояние
 • Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени документи по гражданско състояние
 • Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Местни данъци и такси (изисква се електронен подпис)
 • Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство
 • Издаване на удостоверение за дължимия размер на патентния данък
 • Издаване на дубликат на документ за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци
 • Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства
 • Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
 • Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 • Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси
 • Издаване на удостоверение за дължим и платен данък наследство
Общинска собственост (изисква се електронен подпис)
 • Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
 • Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост или за възстановен общински имот
 • Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
Зелена система, екология и земеползване (изисква се електронен подпис)
 • Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства
 • Издаване на разрешение за преместване на растителност
Туризъм (изисква се електронен подпис)
 • Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 • Категоризация на места за настаняване
opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: ОПР 2015-2020 г. Електронни административни услуги
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat