Община Якимово

официален сайт

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА  ЯКИМОВО

Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Якимово BG05M9OP001-2.002-0284-C001 по проект Предоставяне на социални услуги в община Якимовопо процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  представяме следнотo: 

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА

ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА - ЯКИМОВО

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:


 1. Ръководител
 2. Социален работник
 3. 3. Шофьор
 4. „Здравен консултант”
 5. „Личен асистент”
 6. „Домашен помощник”

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 1. 1. Ръководител на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда 

Минимални изисквания: средно, средно-специално  образование

Характер на работата: организира цялостната дейност така, че да се осигури  качество на  живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всеки потребител, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.   

 1. 2. Социален работник в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда 

Минимални изисквания: средно, средно-специално  образование. Свидетелство за управление на МПС клас В Да притежава опит като шофьор на подобно МПС най-малко 3 години.

Характер на работата: изготвя и поддържа цялостно потребителско досие, регистър, отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на документацията по предоставяне на услугите, осъществява услугата „административни услуги в общността”, извършва ежемесечен мониторинг на социалните услуги, като посещава потребителите на социални услуги в домашна среда.

 1. 3. Шофьор в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда 

Минимални изисквания: средно, средно-специално  образование. Да притежава валидно свидетелство за управление на МПС.

Характер на работата: Управлява закупеното специализираното превозно средство по проекта, осигурява транспорт с цел посещаване на интегрираните услуги в Центъра, мобилна работа и др.

 1. 4. „Здравен консултант” в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда 

Минимални изисквания: средно-специално, висше – медицинска специалност Характер на работата: извършва са дейности като измерване на кръвно налягане, осигуряване помощ в процеса на закупуване, съхранение, разпределение и прием на лекарствата в домашна обстановка, съдействие при настаняване в болница, помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим, смяна на превръзки и др.

 1. 5. „Личен асистент” в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

Минимални изисквания: основно образование

Характер на работата: полагане на    постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.

 1. 6. „Домашен помощник” в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

Минимални изисквания: основно образование

Характер на работата: предоставя  на услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по подадените документи
 2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- попълнено заявление - по образец.

- автобиография - по образец.

- копие от диплом за завършена степен на образование.

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Якимово   или на адрес: www.iakimovo.org

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Якимово, на видни и достъпни места в общината.

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал   в деловодството на общината до Кмета на Община  Якимово, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Якимово в периода 03.10.2016г. до 14.10.2016г.  включително.

Телефон за информация: 09742/9905 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (avtobiografiq_personal.doc)Автобиография[ ]276 Kb
Изтегли файла (zaqvlenie_personal.doc)Заявление[ ]225 Kb
opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ЕП ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat