Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Проект „Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”

Е-мейл Печат ПДФ

560x89-images-stories-es_logo1

Проект „Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”
Договор № А12-22-22 от 12.04.2013 г.

по Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”,
Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация ”,
Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

На 07 април 2014 г, от 11,30 ч. ,в заседателната зала на община Якимово ,   се проведе закриваща пресконференция за представяне на извършените дейности и постигнатите резултати по  проекта .

Пресконференцията беше последното събитие , заложено в проекта и имаше за основна цел да представи и популяризира извършените дейности и  постигнатите чрез изпълнението на проекта резултати и индикатори .

На пресконфeренцията присъстваха служители от общинска администрация Якимово, ръководството на общината и екипа за управление на проекта. Представител на фирмата -изпълнител на дейностите по информация и публичност по проекта-„Анима принт”ООД гр.София- запозна присъстващите с извършеното в периода от провеждането на началната  пресконференция по проекта до провеждането на закриващата пресконференция
По силата на договор А12-22-22 от 12.04.2013 год. на Община Якимово бе предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 79 597,40 лева по Оперативна програма „Административен капацитет „за реализиране на проект „Повишаване на капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”.

Периодът за изпълнение на проекта беше 12 месеца.

Проектното предложение целеше провеждане на специализирани обучения за служителите на община Якимово, което да спомогне за по-ефективното и ефикасно изпълнение на преките им задължения и функции и предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса. В тази връзка, специфичната цел на проекта бе формулирана като: „Повишаване на капацитета на служителите на администрацията на община Якимово, чрез подобряване на квалификацията на служителите й при изпълнение на служебните им задължения“. Чрез постигането на тази специфична цел  се подобри цялостното представяне на общинската администрация и по този начин бе постигната Общата цел на проекта, а именно: „Подобряване на ефективността на работата в община Якимово “.

Основните заложени и изпълнени  дейности по проекта бяха шест : Дейност 1 „Управление на проекта”, Дейност 2” Обучение по английски език „ , Дейност 3 „Обучения по ключови компетентности” Дейност 4 „Обучение по информационни технологии”, Дейност 5 „Обучения от каталога на ИПА за 2013 г.”, Дейност 6 „Публичност”

Постигнатите резултати : Проведени  обучения – 11 бр., от които 3 обучения към Института по публична администрация; Обучени  109 служители на община Якимово, (тук се има предвид, че от общо 33 щатни служители в общинска администрация, повечето са преминали през две или повече обучения); Получени 109 сертификата от проведените обучения ; Организирани и проведени две пресконференции, информационно отразяване на регионално ниво на изпълнението на проекта; Отпечатани 2000 брошури за проекта; Публикувани материали и представяне на проекта на Интернет страницата на община Якимово; Изпълнен проект съгласно сключения договор между кандидата – община Якимово и УО на ОПАК.

В изпълнението на проекта бяха обхванати всички служители на общинската администрация, които са заинтересована страна по проекта, тъй като са пряка целева група.

Чрез мерките за визуализация и публичност, се предоставяше информация на широката общественост относно изпълнението на проекта, постигнатите резултати и цели. По този начин можеха индиректно да участват в процеса на изпълнение на дейностите и всички заинтересовани страни извън целевата група, които впоследствие ще се възползват от подобреното обслужване от страна на служителите, като резултат от изпълнение на проекта.

С цел прилагане на политиката на устойчиво развитие, предвидените дейности за обучения на служителите на общинската администрация са реализирани на база отчитане на специалните нужди на служителите, чрез използване на най-добрите достъпни знания.

Община Якимово гарантира устойчивостта на проекта във финансово отношение. В бюджета на общината за 2014 г. са заложени средства,  с които служителите на община Якимово ще имат реалната възможност да продължат и подобрят кариерното си развитие чрез придобиване на нови знания и умения. За последващите години ще бъде залаган бюджет за обучения в зависимост от нуждите на служителите, като те ще продължат да повишават квалификацията си за подобряване на изпълнение на служебните си задължения и след приключването на изпълнението на проекта.

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ОПАК Проект „Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat