Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Проект "Повишаване капацитета език служителите език Община Якимово За ПО-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса "

Е-мейл Печат ПДФ

 

Проект "Повишаване капацитета език служителите език Община Якимово  За ПО-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса ",
Договор № А12-22-22 от 4.12.2013 г.

по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана От Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд
Приоритетна оС II "Управление на човешките ресурси",
Подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация",
Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

На 09.12.2013 г. приключи първото обучение по английски език за 18 служители, ниво A1 ELEMENTARY. След приключване на обучението осемнадесетте служители положиха тест, който бе преминат успешно от всички и получиха сертификати за успешно завършване на обучението за ниво A1 ELEMENTARY. Обучението бе с обща продължителност от 150 учебни часа. От 06.01.2014 г. ще стартира второто предвидено в проекта обучение по английски език за същите 18 служители-ниво А2 PRE-Intermediate. Обученето също е с продължителност от 150 учебни часа и се предвижда да приключи на 19.03.2014 г.

Обучението се организира и провежда от избрания изпълнител Център за Професионално Обучение към "Рувекс" АД, с който е подписан Договор № 02 / 24.06.2013 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на Договор № А12-22-22 / 12.04.2013 г. "Повишаване на капацитета на служителите на община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса", Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г.", Подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация.

Планираните средства по бюджета за двете обучения бяха в размер на 20 800 лв. с вкл. ДДС, а стойността, съгласно сключения договор е в размер на 20 592 лв.

Обученията по английски език са особено важни за служителите, тъй като това ще им позволи да участват в международни проекти, вкл. такива за обмен на добри практики, като по този начин ще се разширят възможностите на общината за подобряване на инвестиционната дейност, прилагане на европейското законодателство, както и не на последно място - подобряване на обслужването, комуникацията и предоставянето на услуги от страна на общината на чуждестранни англоговорящи граждани.

Постигнати индикатори ПО дейност 2 - "Обучение по английски език" - Проведено едно обучение, обучени 18 служители на община Якимово, издадени 18 бр сертификати за преминато обучение от ЦПО към Рувекс АД, от обучените служители 5 са мъже, а 13-жени .. (61,9%)

 

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ОПАК Проект "Повишаване капацитета език служителите език Община Якимово За ПО-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса "
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat