Община Якимово

официален сайт

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

„ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, ЕИК 201355554, седалище и адрес на управление: Република България, гр. София - 1303, ул. „Три Уши“ № 8

На основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република  България”

Срещата ще се проведе на: 04.07.2013 г. от 15,00 часа в с. Якимово, Читалище "Алекси Беренлиев", Зала.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие и оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден на следните места:

 • Сградата на МОСВ – гр. София - 1000, ул. Уилям Гладстон” № 67
 • Офисът на възложителя „Южен поток България” АД – гр. София, ул. „Три уши“ № 8 от 09,00 до 18,00 часа. Обществен достъп до документацията за ОВОС ще бъде осигурен  на официалния интернет сайт на следния електронен адрес:

http://www.south-stream.info/

 • Сградата на РИОСВ – гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4
 • Сградата на Община Якимово: с. Якимово, ул. "Европа" № 8, ет.2, ст. № 12, Кабинет Заместник кмет, в рамките на работното време на общината.

 Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес:

www.moew.government.bg/ключова тема Натура 2000

Писмени становища могат да се предоставят в офиса на възложителя „Южен поток България” АД – гр. София, ул. „Три уши“ № 8, както и в общината, на мястото за предоставяне на достъп, обявено по-горе  или на срещата за обществено обсъждане.

 За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Ради Рандев – тел. : + 359 (2) 421 72 50 ; Павлинка Йончева – тел. + 359 (2) 421 72 51

 

 

ЗАПОВЕД № 51/10.05.2013 г.

ЗАПОВЕД № 51/10.05.2013 г.

на Кмета на Община Якимово, която отменя Заповед № 41/26.03.2013

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Picture 019.jpg)ЗАПОВЕД № 51/10.05.2013 г.[ ]221 Kb

ОБЯВА

ОБЯВА

от З.П. Валери Методев Найденов

във връзка с инвестиционно предложение "Закупуване на трактор с прикачен инвентар"

Публичен търг с явно наддаване на публична общинска собственост на 22.04.2013

На основание  Решение №223 и Решение №226 от Протокол №18/18.02.2013 г. на ОбС  Якимово и Заповед № 33 от 26.03.2013 г.на кмета на община Якимово

ОБЩИНА ЯКИМОВО

 ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Публична покана за обществена поръчка „„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект„Реконструкция на площадни пространства и прилежащи площи в с. Долно Церовене, с. Дългоделци, с. Якимово и с. Комощица"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

по реда на глава осма "а" от ЗОП
за
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „Реконструкция на площадни пространства и прилежащи площи в с. Долно Церовене, с. Дългоделци, с. Якимово и с. Комощица, община Якимово”
Открита с Решение №1/02.04.2013 г.
на Кмета на Община Якимово
Номера на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки е №9013925 /02.04.2013 г.
по реда на глава осма "а" от ЗОП
за
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „Реконструкция на площадни пространства и прилежащи площи в с. Долно Церовене, с. Дългоделци, с. Якимово и с. Комощица, община Якимово”
Открита с Решение №1/02.04.2013 г.
на Кмета на Община Якимово

Номера на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки е № 9013925 /02.04.2013 г.

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Obr.1 - Admin. svedenia.doc)Образец 1 - Административни сведения за участника[ ]41 Kb
Изтегли файла (Obr.10 - Deklaration uchas podispal.doc)Образец 10 - Декларация за за участието или неучастието на подизпълнители[ ]41 Kb
Изтегли файла (Obr.11 - D.podizpalnitel.doc)Образец 11 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител[ ]36 Kb
Изтегли файла (Obr.12 - Dekl za pr yslovia dog.doc)Образец 12 - Декларация за приемане на условия в проекта на договор[ ]29 Kb
Изтегли файла (Obr.13 Proekt dogovor.doc)Образец 13 - Договор за възлагане на обществена поръчка[ ]167 Kb
Изтегли файла (Obr.14 - Tehn. predl.doc)Образец 14 - Техническо предложение[ ]67 Kb
Изтегли файла (Obr.15 - Cenova_oferta.doc)Образец 15 - Ценова оферта за изпълнение на обществена поръчка[ ]61 Kb
Изтегли файла (Obr.2 -deklaraciq_za_otsastvie_na_obstoqtelstva_47_1_1_ot_zop.doc)Образец 2 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП[ ]34 Kb
Изтегли файла (Obr.3 - deklaraciq_za_otsastvie_na_obstoqtelstva_47_1_2_3ot_zop.doc)Образец 3 - Декларация по чл. 47, ал.1, т. 2 и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП[ ]30 Kb
Изтегли файла (Obr.4 -deklaraciq_za_otsastvie_na_obstoatelstva_47_5_zop.doc)Образец 4 - Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП[ ]28 Kb
Изтегли файла (Obr.5 - deklaraciq za lipsa na obstoqtelstva 93,94,96.doc)Образец 5 - Декларация за липса на обстоятелства от Регламент № 1605/2002 [ ]29 Kb
Изтегли файла (Obr.6 - Spisak osn. dogovori.doc)Образец 6 - Списък на основните договори за строителен надзор[ ]41 Kb
Изтегли файла (Obr.7 - CV.doc)Образец 7 - Професионална биография[ ]42 Kb
Изтегли файла (Obr.8 - Dekl._eksperty.doc)Образец 8 - Декларация за наличност на експерти[ ]48 Kb
Изтегли файла (Obr.9- Dekl. ekspert.doc)Образец 9 - Декларация за попълване от експерти[ ]36 Kb
Изтегли файла (Ukazania_za_uchastie_SN_Iakimovo.doc)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 9013925 /02.04.2013 г. в Регистъра на ОП[ ]485 Kb

Публична покана за обществена поръчка "Доставка на тротоарни плочки и бордюри - около 3000 кв. м. бетонови тротоарни плочки с размер 30/30 см. и около 1500 м. бетонови бордюри с размер 50/16/8 см."

Община Якимово обявява публична покана за обществена поръчка за доставка на тротоарни плочки и бордюри - около 3000 кв. м. бетонови тротоарни плочки с размер 30/30 см. и около 1500 м. бетонови бордюри с размер 50/16/8 см., придружени със сертификат за качество.

Страница 124 от 128

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat