Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Относно: Приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба за „Реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи на територията на община Якимово“, изработена на основание чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) приета с Решение  № 315 от Протокол № 39 от 31.03.2010 г. на Общински съвет – Якимово.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност действията на институциите, Община Якимово уведомява всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Якимово, се приемат писмени предложения и становища, относно Проект на Наредба за „Реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи на територията на община Якимово“,  изработена на основание чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и доклад/мотиви относно приемането й на адреса на Община Якимово, с. Якимово, ул.Европа №8 или на официалния e-mail.

Проект на Наредба

Доклад

Мотиви

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Относно: Приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди от чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Якимово, приета с Решение  № 480 от Протокол № 50 от 27.04.2015 г. на Общински съвет – Якимово.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност действията на институциите, Община Якимово уведомява всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Якимово, се приемат писмени предложения и становища, относно Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Якимово и доклад/мотиви относно приемането й на адреса на Община Якимово, с. Якимово, ул.Европа №8 или на официалния e-mail:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Проект на наредба

Доклад 

Мотиви

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА А НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Относно: Приемане на проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Якимово и реда за издаване на сертификат на инвестиции КЛАС В по реда на чл. 22з, ал. 1 и чл. 22и от Закона за насърчаване на инвестициите.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност действията на институциите, Община Якимово уведомява всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Якимово, се приемат писмени предложения и становища относно Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Якимово и реда за издаване на сертификат на инвестиции КЛАС В, относно приемането й на адреса на Община Якимово, село Якимово, ул. „Европа” № 8  или на официалния e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Проект на Наредба

Доклад

Мотиви

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на имоти – частна общинска собственост

ОБЩИНА ЯКИМОВО на основание Решение № 171 от Протокол № 35 / 30.03.2022г на ОбС Якимово и Заповед № 49 от 16.05.2022 г. на кмета на община Якимово
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на имоти –  частна общинска собственост
Депозитът от 10% се  внася по набирателната сметка на общината  IBAN – BG46UBBS80023300126931,  BIG-UBBSBGSF   ОББ  Монтана  до 15.00 ч. на 08.06.2022 г., съответно до 15.00 ч. на 24.06.2022г.
Определям стъпка за наддаване в размер на 10% от първоначалната тръжна цена на съответните обекти.
Време за справки по картата на землище Якимово – всеки работен ден от 9.00часа до 16.00 часа от датата на обявяване до 12.00ч. на 08.06.2022 год., включително, в стая №3, етаж IІ на Общинска администрация Якимово, след представяне на документи за закупени тръжни книжа.
Тръжните книжа на стойност 10.00 лв., които не се възстановяват, ще се получават до 10.00 ч. на 08.06.2022 г., съответно до 10.00 ч. на 24.06.2022г, в звено МДТ на общината – Център за информационно обслужване на гражданите, ул. „Европа” № 8, ет.1.
Заявления за участие да се приемат до 10.00 ч. на 09.06.2022 г. в деловодството на общината - Център за информационно обслужване на гражданите, съответно до 15.30 ч. на 24.06.2022 г.
За информация – тел.: 0882026493

ОБЩИНА ЯКИМОВО на основание Решение № 171 от Протокол № 35 / 30.03.2022г на ОбС Якимово и Заповед № 49 от 16.05.2022 г. на кмета на община Якимово ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на имоти –  частна общинска собственост.

Депозитът от 10% се  внася по набирателната сметка на общината  IBAN – BG46UBBS80023300126931,  BIG-UBBSBGSF   ОББ  Монтана  до 15.00 ч. на 08.06.2022 г., съответно до 15.00 ч. на 24.06.2022г.

Определена е стъпка за наддаване в размер на 10% от първоначалната тръжна цена на съответните обекти.

продължава>

Проект на отмяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища

Съобщение по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове: Проект на отмяна на  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища

Мотиви

Докладна

Страница 12 от 121

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat