Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Стартиране обявяване на конкурс за длъжността Управител в Областен информационен център – Монтана

Във връзка с овакантена позиция за длъжността Управител в Областен информационен център (ОИЦ) – Монтана и съгласно указанията за подбор на персонал от Процедурния наръчник за работа на Мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на средствата от ЕС в България община Монтана обявява  конкурс за длъжността Управител на Областен информационен център (ОИЦ) – Монтана .

ОБЯВА

Предоставянето на услугата „Грижа в дома” се удължава с още три месеца

На 29.12.2023г. Кмета на община Якимово – г-н Георги Георгиев сключи допълнително споразумение към договор BG05SFPR002-2.001-0071-С01 с наименование „Грижа в дома в община Якимово“. Проектът се финансира по процедура  BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Актуалният период на изпълнение на проекта е от 01.01.2023г. до 01.05.2024г., като бюджетът му е на обща стойност  192 314.15 лева, включващо  163 467.03 европейско съфинансиране и  28 847.12  лв. национално съфинансиране.

Удължаването на проекта ще допринесе за плавен преход във финансирането на услугата от проект към финансирана от държавата дейност, като най-малко 28 нуждаещи се лица ще имат ежедневен безплатен достъп до интегрирани услуги, насочени към грижа в дома, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, предоставяне на здравна информация.  Целите на проекта са  подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги, ориентирани към индивида грижи, както и насърчаване на достъпа до социална закрила.

В резултат от реализация на проекта се очаква постигането на следните резултати - подобряване на координацията и интеграцията на социалните и здравни услуги, осигуряване на равен достъп до тях на хората от уязвимите групи, индивидуализация на предлаганата подкрепа, по-точна оценка на потребностите и прилагане на мултидисциплинарен подход, основан на сътрудничество и комуникация между здравните, социалните професионалисти и специалистите от други сектори.

Проект на Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Якимово

Община Якимово  провежда обществени консултации с граждани и юридически лица в процеса по изработване и приемане на проект на Наредба за изменения и допълнения на Наредбата  за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Якимово, приета с решение 32  протокол № 6 от 31.01.2008 г на ОбС Якимово, с последващи изменения и допълнения.

Проектът на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Якимово заедно с мотиви за приемането му.

Предложения и становища по проекта се приемат в 30-дневен срок от публикуването му на e-mail:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или писмено – на гише „Деловодство“ в Центъра за административно обслужване на община Якимово, тел. за контакт: 09742/9907.

Мотиви

Промени

План-сметката за разходите и приходите по сметосъбиране

 

Уведомяваме Ви, че Община Якимово има открита процедура за приемане на план-сметка за дейностите по
управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024 г.
На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 21.11.2023 г., за
предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект.
На основание чл. 66, ал.1 от АПК, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на
Община Якимово - https://www.iakimovo.org, на 21.11.2023 г., обявен е на информационното табло в сградата
на Община Якимово на същата дата.
Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината   qkimovo@net-
surf.net  и в Центъра за административно обслужване  в сградата на общинска администрация на адрес:
с.Якимово, ул. „Европа” № 8.
План сметката ще бъде подложена на обществено обсъждане на 18 декември  2023 г., от 10:00 часа в
заседателната зала на община Якимово ,ул."Европа"8,ет.2 

Уведомяваме гражданите на община Якимово , че План-сметката за разходите и приходите по сметосъбиране , сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, поддържане  чистотата на териториите за обществено ползване за 2024г. е приета с решение на Обс Якимово № 18/22.12.2024г.

  

План-сменка във връзка с чл. 62 от ЗМДТ за определяне приходите от ТБО и извършените разходи за дейностите по чл. 62 за 2024 г.

Препис-извлечение от заседанието на ОС Якимово във връзка с определяне приходите и разходите за сметопочистване 

 

Страница 6 от 130

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat