Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Кметът на община Якимово сключи договор по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

На 18.03.2024г.  Кмета на община Якимово – г-н Георги Георгиев  подписа договор BG05SFPR002-2.005-0001-C01 с наименование „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Якимово”, който се финансира по процедура  BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Проектът ще се изпълнява в периода 01.05.2024г. - 01.09.2025г. и е на обща стойност 390 999.99 лева.

Проектното предложение е насочено към 30 лица в неравностойно положение от общината, като в него е планирано да се реализират интегрирани мерки, включващи обучение, индивидуална подкрепа за всяко лице, предоставяне на социалната услуга застъпничество, активна работа с работодатели с цел намиране на работа.

продължава>

Списък с пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища в община Якимово

Във връзка с предстоящата процедура по разпределяне на общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в „Интегрирана информационна система” на БАБХ предоставяме на Вашето внимание списък с пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища в община Якимово,  приети с Решение № 43 от Протокол № 8 / 25.03.2024г.

На основание чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, лицата подават заявление по образец до кмета на община в срок до 10 март.

Инвестиционно предложение

Съгласно чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  уведомяваме  гражданите на община Якимово относно постъпило ИП от РИОСВ Монтана в община Якимово , а именно:

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ИП)“Промяна в дейностите по оползотворяване към инвестиционно предложение за „Подмяна на част от оборудването на енергиен комплекс за ВЕИ , с цел използване на неопасни отпадъци като гориво за производство на електроенергия „ в ПИ с идентификатор 22873.98.49 по кадастралните регистри на с.Долно Церовене , общ. Якимово , с възложител :“ЕКОЕН 8 „ ЕООД

Страница 5 от 131

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat