Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци

Печат

Община Якимово отправя

ПОКАНА

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, общ. Якимово“

Покана (.pdf)

Оферта (.doc)

Техническо предложение (.doc)

Ценово предложение (.doc)

Количествено-стойностна сметка (.xls)

Техническа спецификация (.pdf)

Удължаване срока за подаване на оферти (.pdf)