Изработка/Доставка на спортни пособия – специално детско облекло

Печат

logo_17.04.2019

Община Якимово открива процедура с предмет:

Процедурата е с предмет :„Изработка/Доставка на спортни пособия – специално детско облекло в изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.018-0001-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Якимово“.

Обява - Публикувано на 04.07.2019 г.

Условия за участие - Публикувано на 04.07.2019 г.

Образци на документи - Публикувано на 04.07.2019 г.

Техническа спецификация - Публикувано на 04.07.2019 г.

Договор - Публикувано на 04.07.2019 г.

ПРОТОКОЛ по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ -  Публикувано на 09.8.2019 г.

Договор за възлагане на поръчка (.pdf) - Публикувано на 04.10.2019 г.