ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

Печат

logo_ep_28.02.20

ОБЩИНА  ЯКИМОВО

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Якимово” по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”,  представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА:

Допустими ползватели (кандидати):

Þ     лице с трайно увреждане

Þ     възрастно лице в невъзможност от самообслужване

Þ     лице над 54 г.

Þ     лице, поставено под карантина във връзка с COVID-19

Þ     лице от рисковите групи за заразяване с COVID-19

Þ     други уязвими лица

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ:

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:

-        Заявление от кандидата или от негов законен представител.

-        Документ за самоличност на лицето– за справка.

-        Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи).

На всички кандидат-ползватели ще бъдат извършени оценки на потребностите - на място по домовете.  Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Якимово   или на адрес: www.iakimovo.org

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Якимово в периода18.01.2021г. до 22.01.2021г.  включително.

Допустимо е да се подават сигнали за лица, които са под крантина или са в затруднение да подадат заявленията си.

Телефон за информация и сигнали: 09742/9905 

Обявление

Заявление