ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Печат

ОБЩИНА ЯКИМОВО ОРГАНИЗИРА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО  ПРОЕКТ

logo_20.07.2017

„ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА”, ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002-0284-C001

 ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  01.06.2018г. /петък / от 10,00 часа   на адрес: село Якимово, ул.”Европа” №8

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ НАПРАВИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА:

-           ПОСТИГНАТИТЕ ИНДИКАТОРИ ПО ПРОЕКТА.

-           РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА.

-          ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА  УСТОЙЧИВОСТ  НА УСЛУГИТЕ В ДОМАШНА СРЕДА И В ОБЩНОСТТА.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския социален фонд. Община Якимово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

Вижте поканата ТУК