Нов проект за социални услуги стартира в община Якимово

Печат

На 26.09.2016г.  Кмета на община Якимово – г-н Георги Георгиев  сключи договор с Министерство на труда и социалната политика за реализация на проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”. Проектът ще се изпълнява до 31.05.2018г. и е на обща стойност 499 980.00 лева, от които 424 983,00 лева са европейското, а 74 997,00 лева е национално съфинансиране.


Общата цел на проекта е: Подобряване качеството на живот и осигуряване на достъп до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване от община Якимово.  

Специфичните цели на проекта са:

1. Гарантирана възможност за избор на услуги и подпомагане при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на потребностите на лицата.

2. Създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.

3. Предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

4. Улесняване достъпа до здравни услуги и развитие на социални услуги в общността, подкрепа на социалното включване на хората с увреждания.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз