ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на имоти – частна общинска собственост

Печат

Община Якимово, на основание Решение № 124 от Протокол № 24 / 07.06.2021г на ОбС Якимово и Заповед № 121 от 23.08.2021 г. на кмета на община Якимово ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на имоти –  частна общинска собственост, които може да видите ТУК

Търгът ще се проведе на 13.09.2021г. от 14.00 часа в сградата на общината – заседателна зала, Якимово, ул. Европа № 8, ет.2.  Повторен търг ще се проведе на 28.09.2021 г. от 14.00ч.

Депозитът се  внася по набирателната сметка на общината IBANBG46UBBS80023300126931, BIG-UBBSBGSF ОББ  Монтана до 14.00 ч. на 10.09.2021 г.

Определям стъпка за наддаване в размер на 5% от първоначалната  тръжна цена на съответните обекти.

Време за справки по картата на регулационния план и картата за земеделска земя на с. Якимово – всеки работен ден от 9.00часа  до 16.00 часа от датата на обявяване до 15.00ч. на 09.09.2021 год., включително, в стая №3, етаж IІ на Общинска администрация Якимово, след представяне на документи за закупени тръжни книжа.

Тръжните книжа на стойност 10.00 лв., които не се възстановяват, ще се получават до 10.00 ч. на 10.09.2021 г ., съответно до 10.00 ч. на 27.09.2021г, в звено МДТ на общината – Център за информационно обслужване на гражданите, ул. „Европа” № 8, ет.1.

Заявления за участие да се приемат до 15.00 ч. на 10.09.2021 г. в деловодството на общината - Център за информационно обслужване на гражданите, съответно до 15.00 ч. на 27.09.2021 г

 

За информация – тел.: 09742/ 99-02 и 0882026493