З А П О В Е Д № 197 Монтана, 05.08.2021г.

Печат

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД „Земеделие”, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)

О П Р Е Д Е Л Я М :

Комисия за землищата на територията на община Якимово в състав:

Председател : Д-р Борислава Владова – началник на Общинска служба по земеделие с. Якимово

Членове : 

  1. Петя Георгиева – главен юрисконсулт в ОД „Земеделие” гр. Монтана
  2. Вергиния Иванова – главен експерт в Общинска служба по земеделие с. Якимово
  3. Представител на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Монтана

Членове за съответните землища на кметства на територията на община  Якимово: 

  1. Жина Трендафилова – главен специалист „Общинска собственост, търговия  и транспорт” в Община Якимово - оправомощено лице за землището на с. Якимово
  2. Тихомир Георгиев  –  кмет на с. Дългоделци
  3. Николай Николов – кмет на с. Долно Церовене
  4. Росен Илиев – кмет на с. Комощица

Резервни членове:

1. Камелия Трифонова – главен експерт в ОД „Земеделие” гр. Монтана

2. Мирослава Георгиева – старши експерт в Общинска служба по земеделие с. Якимово

Със задача: Да ръководи сключването на споразумения между собствениците и / или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи и състави доклад до Директора на ОД „Земеделие” - гр.Монтана при постигнати такива, отговарящи на нормативните изисквания, както и при необходимост да състави проект за разпределение на ползването на земите по масиви по реда, определен в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на всички членове на комисията за сведение и изпълнение, както и да бъде обявена на информационните табла на  кметствата на територията на Община Якимово и в сградата на Общинска служба по земеделие - с. Якимово. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Якимово и на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Монтана.

Д-Р ВИОЛЕТА ГЕРГОВА /П/ - Директор на ОД „Земеделие”- Монтана