Протокол от заседание на ОС

Печат
Протокол №3/27.12.2019 г. от заседание на ОС Якимово относно даване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, във връзка с изграждане на две нови въздушни отклонения свързани с етап Компресорна станция "Расово" към обект: Разширение на газопреносната инфраструктура на Булгарстрансгаз