Удължаване срока за подаване на оферти - проектиране и авторски надзор на обект проектирането на улично осветление и трасета

Печат

ЗАПОВЕД № 16/25.02.2020 г.

На основание чл.44 , ал.2 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на процедура за избор на изпълнител по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Проектиране и авторски надзор на обект проектирането на улично осветление и трасета на община Якимово по проект : Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”, с номер BGENERGY-2.001, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското  икономическо пространство 2014-2021г“  , публикувана с обява № 1/13.02.2020 г. и на основание чл.188, ал.2 от ЗОП 

У Д Ъ Л Ж А В А М 

СРОКА за получаване на оферти по посочената обява с 3 /три/ работни дни, считано от днес. Краен срок за получаване на оферти определям на 27.02.2020 г., 16:00 часа.

Всички останали условия по обявата не се променят.

ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ за отваряне на постъпилите оферти в посочената да се състои на 28.02.2020 г. от 11.30 часа в заседателната зала на сградата на общинска администрация- Якимово, на адрес: с.Якимово, ул.Европа №8.

За извършената промяна да се предприемат действия по публикуване на информация в Регистъра на обществените поръчки и Профила на купувача на официалния интернет адрес на община Якимово.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД

Д-р Георги Георгиевq Кмет на община Якимово+

Цялата документация по таци процедура може да видите ТУК

Заповедта може да видите ТУК