Информационни срещи

Печат
„Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони.”
Във връзка с реализацията на проект номер 431-2-03-70/18.09.2008г „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Бойчиновци и Якимово”, Ви уведомяваме за предстоящите срещи по изпълнение на дейност 6 задача 2 /девет срещи в населените места за информиране на общността за: обратна връзка за разработената стратегия, учредената МИГ и изграждане на регистър от потенциални бенефициенти по ЛИДЕР/. Срещите ще бъдат проведени в периода 19.04-21.04, както следва:
  • На 19.04 - от 13.00 ч. в гр. Бойчиновци /Заседателна зала/ в и от 16.00 ч. в читалищата на селата Мърчево и Ерден
  • На 20.04 - от 11.00ч. в читалищата на селата Лехчево, Громшин и от 14.00ч. в читалищата на с. Кобиляк и с. Владимирово.
  • На 21.04 - от 11.00ч. в читалищата на селата Якимово и Комощица.

За повече информация тел: 09513/22-36