Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Новини

Ценови оферти - Надзор водопровод

Е-мейл Печат ПДФ

До всички заинтересовани лица и участници

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на обект: „Подмяна на водопровод на ул. “Георги Димитров“, с. Якимово, община Якимово“, ИН н обявление в РОП: 856291, открита с Решение №15 от 09.07.2018г. на кмета на община Якимово

Отваряне на ценовите предложения в офертите на участниците

Цялата документация по тази процедура може да видите ТУК

Ценови оферти - СМР водопровод

Е-мейл Печат ПДФ

До всички заинтересовани лица и участници:

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект:  „Подмяна на водопровод на ул.“Георги Димитров“, с.Якимово, община Якимово“, публикувана с ИН на обявление в РОП: 855894, открита с Решение №14 от 06.07.2018г. на кмета на община Якимово

Отваряне на ценовите предложения в офертите на участниците в посочената процедура

Цялата документация по тази процедура може да видите ТУК

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯКИМОВО

ул.”Европа” № 8                                          факс 09742/9900,9906

e-mail: qkimovo@net-surf.net

3640 с.            Якимово                                           тел.09742/2323,09742/9900

 


 


До

всички заинтересовани лица и участници

 

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект:  „Подмяна на водопровод на ул.“Георги Димитров“, с.Якимово, община Якимово“, публикувана с ИН на обявление в РОП: 855894, открита с Решение №14 от 06.07.2018г. на кмета на община Якимово

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отваряне на ценовите предложения в офертите на участниците в посочената процедура ще се проведе на 24.08.2018г. от 11:30 часа в заседателната зала на сградата на общинска администрация- Якимово, на адрес: с.Якимово, ул.Европа №8,

 

На заседанието на комисията могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

 

 

Дата: 21.08.2018г.

 

Председател на комисията:  _______/п/________

                                               Константин Владов

Документи от работата на Комисията - Избор на изпълнител на СМР рехабилитация на уличната мрежа

Е-мейл Печат ПДФ

На вниманието на всички заинтересовани лица:

ОТНОСНО: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА УЛИЧНА МРЕЖА НА С. ЯКИМОВО - ПЪТ ОТ MON1130 OТ ОТ22 ДО ОТ312 И ОТ ОТ12 ДО ОТ56, ОБЩ. ЯКИМОВО”, ФИНАНСИРАН С  ДОГОВОР № 12/07/2/0/00021 ОТ 08.11.2017 Г. ПО МЯРКА М07, ПОДМЯРКА 7.2 НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г., открита с Решение № 5 от 05.04.2018 год. и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 10 от 06.06.2018 год. на Георги Миланов Георгиев – Кмет на община Якимово, с публикувано обявление в РОП на 05.04.2018 год. и уникален номер в РОП на сайта на АОП00962-2018-0004.

Протокол № 3/17.07.2018 г. (.pdf)

Протокол № 4/23.07.2018 г. (.pdf)

Протокол № 5/26.07.2018 г. (.pdf)

Доклад от работата на комисията от 07.08.2018 г. (.pdf)

Решение № 19/14.08.2018 г. (.pdf)

 

Цялата документация по тази процедура може да видите ТУК

Протокол - Избор на изпълнител за подмяна на водопровод на ул.“Георги Димитров“, с. Якимово,

Е-мейл Печат ПДФ

На вниманието на всички заинтересовани лица:

ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА ЗА   СТРОИТЕЛСТВО  ЧРЕЗ  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Подмяна на водопровод на ул. “Георги Димитров“, с. Якимово, община Якимово“

Протокол от работата на Комисията, във връзка с отваряне на получениет оферти

Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК

Страница 9 от 61

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat