Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Якимово

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публимно състезание по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Якимово“


Обявление за поръчка (.pdf)

Решение за откриване на процедурата (.pdf)

Указания - Документация за участие в процедурата (.docx)

Техническа спецификация (.docx)

Работен проект (.rar)

Спецификация - Методика за определяне на комплексна оценка на офертите (.doc)

Образец 1 - Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника (.doc)

Образец 2 - Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка (.doc)

Образец 3 - Техническо предложение (.doc)

Образец КСС (.xls)

Приложение 1 - Предложен персонал за изпълнение на поръчката (.docx)

Проект на договор (.docx)

Единен европейски документ (.zip)

Протокол от работата на комисията за оценка на офертите (.pdf)

 


You are here: Профил на купувача Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Якимово
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat