Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Якимово

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публимно състезание по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Якимово“


ДОКУМЕНТИ

Обявление за поръчка (.pdf)

Решение за откриване на процедурата (.pdf)

Указания - Документация за участие в процедурата (.docx)

Техническа спецификация (.docx)

Работен проект (.rar)

Спецификация - Методика за определяне на комплексна оценка на офертите (.doc)

Образец 1 - Опис на представените документи, които съдържа офертата на участника (.doc)

Образец 2 - Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка (.doc)

Образец 3 - Техническо предложение (.doc)

Образец КСС (.xls)

Приложение 1 - Предложен персонал за изпълнение на поръчката (.docx)

Проект на договор (.docx)

Единен европейски документ (.zip)

ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ

Протокол от работата на комисията за оценка на офертите (.pdf)

Съобщение за отваряне на ценовите предложения в офертите (.pdf)

Протокол №2/08.06.2020  от публично заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокл №3/30.06.2020 за оценка на офертите

Решение за избор на изпълнител

Договор (.pdf)


opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Профил на купувача Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Якимово
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat