Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Обява за избор на съдебни заседатели

Е-мейл Печат ПДФ

Общински съвет Якимово,област Монтана

ОБЯВА

В съответствие с разпоредбите на чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и писмо на Окръжен съд – Монтана с вх.№ РД-01-03-79/15.11.2019 г. за изтичане на мандата на действащите към момента съдебни заседатели на Окръжен съд – Монтана, Общински съвет – Якимово открива процедура и обявява изискванията и критериите за кандидатите за съдебни заседатели, съгласно законовите разпоредби:

1. Изисквания към кандидатите:

За съдебен заседател може да се кандидатства всеки дееспособен български граждани, който е на възраст от 21 до 68 години; има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Монтана; има завършено най-малко средно образование, не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и не страда от психически заболявания.

Кандидат за съдебен заседател не може да бъде лице, което е:

- съдебен заседател в друг съд;

- общински съветник от съдебния район на Окръжен съд - Монтана;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Монтана.

С решение на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – София от 20.06.2019 г. е утвърден броя на съдебните заседатели за Окръжен съд – Монтана, от които за Община Якимово - 1 (един) съдебен.

2. Подбор:

След изтичане на срока за подаване на документите, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документите по чл. 68, ал. 3, т. 9 от Закона за съдебната власт се публикуват на интернет страницата на Община Якимово , най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка,трябва да са с квалификация в областта на педагогиката ,психологията и социалните дейности.

3. Необходими документи за кандидатстване:

Кандидатите за съдебни заседатели подават следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за

препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени

преди 16 юли 1973 г.

4. Срок за подаване на документите:

От 08,00 часа на 16.12.2019 г. до 17,00 часа на 17.01.2020 г. Документите се

подават лично или чрез изрично упълномощено за целта лице.

5. Място за подаване на документите:

В деловодството на Общински съвет – Якимово в сградата на

Общинска администрация – Якимово

13.12.2019 г.

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Новини Обява за избор на съдебни заседатели
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat