Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Административни услуги

Е-мейл Печат ПДФ
Административни услуги

Административни услуги по ЗННД

Извършване нотариална заверка на подписите на частни документи,които са едностранни актове и не подлежат на вписване /пълномощни,декларации и др/
Извършване нотариална заверка на верността на преписи и извлечения от документи и книжа.


Административни услуги – екология

1. Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти
2. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови отпадъци
3. Издаване на становище за държавно приемане и разрешаване ползването на обект
4. Проверка и отговор на жалби на граждани, свързани с проблеми по отглеждане на домашни животни в жилищната територия.
5. Проверка и отговор на жалби, молби и предложения на граждани, свързани с проблеми по опазване на въздуха, водите, почвите, околния шум и ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.
6.Регистрация на собствениците на кладенци на територията на общината


Административни услуги търговия, туризъм, транспорт

1. Издаване на удостоверение за търговия с вино и спиртни напитки
2. Издаване на удостоверение за търговия с тютюн и тютюневи изделия
3. Категоризация на заведение за хранене, развлечения и настаняване
4. Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали и производните им
5. Издаване на разрешение за търговия на открито пред регистриран търговски обект
6. Заверка на хотелски регистър
7. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
8. Издаване и заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортна схема
9.  Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз
10. Изготвяне на удостоверения за издаване на безплатни карти за пътуване с градския транспорт на пенсионери над .....години и ученици


Селско стопанство

1. Издаване на удостоверение за регистрация и упражняване на частна ветеринарно-медицинска практика
2. Издаване на разрешение за сеч на липа
3. Издаване на документи от имотните регистри за земеделска собственост
4. Регистрация на собственици на пчелини и пчелни семейства


Култура и вероизповедания

1. Регистрация на местните поделения на  изповеданията в Република България в общинския регистър на вероизповеданията


Деловодство – административно-технически услуги

1. Издаване на образец 30 за пенсиониране
2. Издаване на УП-2 за пенсиониране
3. Издаване на удостоверения от общ характер
4. Заверка на копия от документи
5. Отговори на молби, жалби, предложения
6. Предоставяне достъп до информацията по ЗДОИ


Административно - техническите услуги  по устройство на територията

1.     Издаване на скица за недвижим имот
2.     Издаване на виза за проектиране
3.     Презаверяване на скици, от издаването на които е изтекъл 6-месечен срок
4.     Издаване на удостоверения за идентичност на поземлен имот
5.     Издаване на удостоверения за търпимост
6.     Издаване на удостоверения за степен на завършеност на сгради
7.     Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по УТ
8.     Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория
9.     Проверка изпълнението на СМР по фундаментите на строежа
10.           Проверка изпълнението на строителни линии и ниво на строеж
11.           Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
12.           Обявяване и одобряване на подробен устройствен план  /ПУП/
13.           Частично изменение на ПУП – обявяване и одбряване
14.           Издаване на разрешение за строеж
15.           Издаване на разрешение за откриване на строителна площадка
16.           Определяне на строителна линия и ниво на строеж на сгради /чл. 157 и 159 от ЗУТ/
17.           Определяне на строителна линия и ниво на строеж на огради и линейни обекти
18.           Издаване на разрешение за извозване на строителни отпадъци
19.           Издаване на разрешение за прокопаване
20.           Проверка за незаконно строителство
21.           Заверяване на преписи от документи
22.           Заверяване на заповедна книга
23.           Издаване разрешение за монтаж на рекламно-информационен елемент /РИЕ/
24.           Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия по чл.56 от ЗУТ
25.           Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка за имоти извън регулация


Административно - технически услуги, свързани с общинска собственост

1. Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти
2. Издаване на удостоверение по реституционни закони на граждани, настанени в общински жилищни имоти
3. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост
4. Издаване на удостоверение по отчуждени имоти, собственост на физически или юридически лица
5. Отписване на имот от актовите книги за държавна собственост
6. Продажба на жилищни имоти- общинска собственост
7. Продажба на нежилищни имоти- общинска собственост
8. Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж
9. Учредяване право на строеж върху общински терени
10.  Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост
11.  Учредяване право над надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти – общинска собственост
12.  Замяна на общински недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица
13.  Прекратяване на съсобственост в недвижими имоти между общината и физически или юридически лица
14.  Замяна на наети общински жилища по доброволно споразумение
15.  Включване в списъците за картотекиране на граждани с доказани жилищни нужди
16.  Издаване на удостоверение на картотекирани граждани за покупка на жилище по ЗУЖВГМЖСВ
17.  Продажба на общински жилища
18. Отдаване под наем на обекти и имущество – общинска собственост
19. Включване в списъци за парично обезщетение на лица, имащи дългогодишни жилищно-спестовни влогове
20. Удостоверение за платен наем от физически и юридически лица наематели на общински нежилищни имоти
21. Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран обект
22. Издаване на заверени копия от документи
23. Издаване на удостоверения за липса на задължения към общината


Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1.   Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
2.    Издаване на удостоверение за раждане- дубликат
3.    Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал
4.    Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат
5.    Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път
6.    Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
7.    Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт
8.    Издаване на удостоверение за наследници
9.    Издаване на удостоверение за семейно положение
10   Издаване на удостоверение за родствени връзки
11.  Издаване на удостоверение за идентичност  на имена
12.  Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина
13.  Издаване на удостоверение за семейно положение за  сключване на граждански брак с чужденец в Република България
14.  Издаване на удостоверение за постоянен адрес
15.  Издаване на удостоверение за настоящ адрес
16.  Издаване на удостоверение за българско гражданство.
17.  Издаване на удостоверение за гражданската регистрация в свободен текст – по искане на гражданина
18.  Издаване на удостоверение за осиновяване.
19.  Припознаване на родено извънбрачно дете.
20.  Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
21.  Заверка на покана-декларация за частно посещение на чужденец в Република България
22.  Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР
23. Промяна / възстановяване/ на име на български гражданин по административен път
24. Издаване на преписи  или заверени копия от актове за гражданско състояние
25. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина
26. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство
27. Промяна на настоящ адрес
28. Издаване на удостоверение за промяна в данните на постоянен адрес
29. Образуване на настойнически дела
30. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване
31. Заявление за разрешено постоянно пребиваване
32. Заявление за придобито българско гражданство
33. Заявление за установяване наличието на българско гражданство
34. Удостоверение за трудов стаж на жени-майки
35. Удостоверения и кореспонденция с институции съгласно чл.7 от ЗГР
36. Приемане и обработка на преписки за изготвяне предложения за отпускане на персонални пенсии
37. Обработка на преписки за опрощаване на държавни вземания постъпили от Администрацията на Президента
opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Обслужване на граждани Административни услуги
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat