Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Якимово

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване: 09.03.2015 г.

Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Якимово ,приета с Решение № 369, взето с Протокол № 37 от 28. 03. 2014 г., на Общински съвет – Якимово 

ВНОСИТЕЛ : д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Проект

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Предлагаме  проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Якимово като заинтересованите лица в 14 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail :qkimovo@net-surf.net становища и предложения по проекта.

МОТИВИ:

I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЯНА НА НАРЕДБА

С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс (ДВ бр.27 от 2014 г. )беше приета общата нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване. При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства ,за които са налице данни ,събрани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни ,независимо в каква форма се поддържат тези данни –в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на §12,ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване до 25 март на настоящата година.

II. ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА:

Целта на предлаганите промени е да регламентира предлагането на комплексни административни услуги от общинска администрация Якимово

ІII. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА:

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Синхронизиране действията на различните структурни звена на територията на община Якимово, имащи отношение към предоставянето на комплексни административни услуги от общинска администрация Якимово

V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

I. Общинският съвет Якимово приема Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Якимово ,приета с Решение № 369, взето с Протокол № 37 от 28. 03. 2014 г., на Общински съвет – Якимово , както следва: 

§1. Създава се нова ал.9а със следния текст:

(1)Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:

1. Обикновена –извършва се в срок, предвиден в съответните приложения на тази наредба

2. Бърза - извършва се в срок, предвиден в съответните приложения на тази наредба

3. Експресна- извършва се в деня на  заявяването

(2) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на

необходимите документи.

(3) Община Якимово  предоставя комплексни услуги на гражданите и фирмите.

1. комплексните услуги се състоят от отделни услуги, издавани от една или повече  административни структури.

2. срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва:

2.1. когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение  на отделните услуги, срокът се определя от сбора на времената за изпълнение на всяка  услуга.

2.2. когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно изпълнение на отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най

- дълъг срок на изпълнение.

3. цената на комплексната услуга се определя, като сбор от таксите (цените) на отделните услуги, определени за отделните администрации, включително и цената на  куриерската услуга, ако се ползва такава.

4. комплексните услуги се заплащат на касата на община Якимово и служебно  се превеждат по сметките на конкретните изпълнители на всяка отделна услуга.

Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Якимово е приета с Решение № ………, взето с протокол № …….. от ……………….. година.

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Новини Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Якимово
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat