Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя“

Община Якимово обявява обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя“

 


 

Решение (линк към сайта на АОП)

Обявление (линк към сайта на АОП)

Документация / Образци на документи

Техническа спецификация методика за оценка (сканиран)

Указания за участниците

Проект на договор

 

Технически проект и чертежи

1. Проектна документация

2. Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект със съществуващите изискваия на строежите

3. Фаза Технически проект - Рехабилитация, Част "ПЪТНА"

4. Фаза Технически проект - Рехабилитация, Част "СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА"

5. Проект "Реконструкция на общински път MON 1130 Комощица - Якимово участък от км 3+080,92  до км 5+500 и от км 7+416,23 до км 16+000" в Част "План за безопастност и здраве"

6. Фаза Технически проект - Рехабилитация, Част "ГЕОДЕЗИЯ"

 

ДО

Всички участници

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ

Отговори по постъпили въпроси - 27.10.2014

Съобщение за искане на писмени искания

Отговор на постъпило искане за удължаване на срока за подаване на оферти - 05.11.2014

Съобщение за отваряне на ценовите офертите 

Протокол № 2 за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка

Протокол № 3 за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка

Решение №  5/23.12.2014 г. за класиране на участниците  и определяне на изпълнител на обществена поръчка

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Профил на купувача 2014 Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя“
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat