Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

 МОТИВИ

За изготвяне на проект за Наредба за управление на отпадъците на територията на Община ЯКИМОВО

1. Причини, които налагат приемането:

Приемането на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Якимово  се налага поради изцяло променената нормативна база, касаеща управлението на отпадъците, а именно:


•    Закон за управление на отпадъците, обн. ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.;
•    Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 85 от  06.11.2012 г.;
•    Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г.;
•    Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013г. обн., ДВ, бр.7 от 25.01.2013г.;
•    Наредба за батерии и акумулатори  и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с ПМС № 351 от 27.12.2012г., обн., ДВ, бр.2 от 08.01.2013 г.;
•    Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 05.11.2012г. , обн.,ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г.;
•     Наредба за изискванията за третиране  на излезли от употреба гуми, приета с ПМС № 221от 14.09.2012 г., обн., ДВ, бр.73 от 25.09.2012г.;
•    Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 355 от 28.12.2012г., обв., ДВ, бр.2 от 08.01.2013г.

Новите задължения на общините, съгласно разпоредбите на  Закона за управление на отпадъците, както и новите изисквания към системите за разделно събиране в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковките, налагат необходимостта от приемане на нова общинска наредба за управление на отпадъците на територията на община ЯКИМОВО.

2. Целите, които се поставят:
2.1. Да се приведат нормативните актове, приети от Общински съвет – Якимово,   в съответствие с действащите законови и подзаконови  нормативни актове в областта на  управление на отпадъците.
2.2. Да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, както и да се окаже  по-засилен контрол върху дейностите,  свързани с отпадъците.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:
Повишен контрол върху образуването, изхвърлянето, третирането, депонирането и др. дейности,  свързани с отпадъците.
Наредбата за управление на отпадъците  е инструмент за постигане в дългосрочен план  на  ефективно  управление на отпадъците и по-чиста  околна среда.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:
Предлаганият проект  на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Якимово е разработен в съответствие с Европейското законодателство- Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото СЪОБЩЕНИЕ  на интернет - страница на общината www.iakimovo.org, Община Якимово предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за управление на отпадъците на територията на община Якимово .

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или  подавани в писмен вид в Общинския център за информация и обслужване на гражданите - Община Якимово, с. Якимово, ул.“Европа” № 8.

 

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Новини СЪОБЩЕНИЕ
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat