Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Проект "Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса

Е-мейл Печат ПДФ

opak2

Проект "Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса",
Договор № А12-22-22 от 04.12.2013 г.

по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана От Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд
Приоритетна оС II "Управление на човешките ресурси",
Подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация",
Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

В рамките на изпълнението на Дейност 5 "Обучение в Института по публична администрация (ИПА)" по проекта са проведени три обучения в ИПА Общо 8 служители на Община Якимово преминаха обучения по следните теми:

 

  • "Делова комуникация и етикет" (ЕФ-6) за 3-ма експерта от общината, проведено на 2-ри и 3-ти декември 2013 г.в гр.София
  • "Конфликт на интереси - правна рамка и практики" (ПР-17) . за 2-ма експерта от общината, проведено на 19 и 20 септември 2013 г. В гр.Банкя 
  • "Етика и превенция на корупцията в държавната администрация" (ПР-20) - 3-ма експерта от общината, проведено на 15 и 16 юли2013 г. В гр.Банкя 

 

Обученията допринасят пряко към изпълнението на общата цел и на специфична цел № 1 на проекта - повишава се капацитета на служителите на администрацията на община Якимово.

Обученията осигуряват възможност за служителите в общинската администрация да се обучават съобразно техните компетенции, служебни задължения и нужди от обучение, с което се подпомага тяхната професионална и личностна квалификация и се подобряват възможностите им да изпълняват качествено служебните си задължения.

Постигнати индикатори ПО Дейност 5 "Обучение в Института по публична администрация (ИПА)":. проведени 3 обучения, обучени осем служители, в т . число шест жени / 75% жени /, 8 бр получени сертификата От ИПАopos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ОПАК Проект "Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat