Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Проект „Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”

Е-мейл Печат ПДФ

es_logo1

Проект „Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”
Договор № А12-22-22 от 12.04.2013 г.

по Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”,
Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация ”,
Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07


 

На 16.08.2013 г. Приключи изпълнението на Дейност 3 Обучение по Ключови компетентности по проект „Повишаване на капацитета на служителите на община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”. Изпълнението на дейността бе възложено на  ЦПО към Рувекс АД-гр.София. На 5,6,7,8 и 9 юли ,в "Гранд хотел Банско" гр.Банско ,се проведе първото от четирите предвидени в тази дейност обучения - ”Умения за управление на стреса и управление на времето”.Обучението се проведе в два модула :Модул 1- „Ефективно управление на времето” и Модул 2 - „Ефективно управление на стреса”.Двата модула се проведоха общо в рамките на 32 учебни часа .В обучението взеха участие /десет/служители от общината. . Обучаемите упражняваха методи и техники за управление на времето и стреса, под формата на ролеви игри и казуси.

На 6,7 и 8 август в Якимово се проведоха паралелно две обучения – по „Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда и по „Социални отношения , ефективни преговори и справяне с конфликти”. Първото обучение се проведе в читалище ”Ал. Беремлиев”с.Якимово,а второто – в заседателната зала на община Якимово. Всяко от обученията беше с продължителност 24 учебни часа. По време на първото обучение участниците придобиха познания за споделените ценности на Европейския съюз и политиката за изграждане на единство чрез запазване на разнообразието и повишиха своите компетенции във връзка с условията на работа в интеркултурна среда ,човешките и гражданските права и правилата на поведение в различни обществени групи. По време на второто обучение участниците развиха умения и придобиха нови знания за ефективни преговори ,разпределение на времето и подобряване на безконфликтното провеждане на комуникация и преговори.

Последното – четвърто обучение по ключови компетентности  на тема „Комуникативни и презентационни умения” се проведе  в заседателната зала на община Якимово на 13,14,15 и 16 август 2013 год. в рамките на 32 учебни часа.. В резултат на всички проведени обучения целевата група по проекта, а именно служителите от общинска администрация ,постигнаха по-високо равнище на професионализъм. Те придобиха компетенции в нови области ,а също така надградиха основните си познания. Дейност 3 е изпълнена на 100%,всички заложени индикатори за дейността са изпълнени.

Постигнати индикатори по дейност  3 –„Обучение за ключови компетентности "- Обучени 40 служители на община Якимово ,издадени 40 бр. сертификати за преминато обучение от ЦПО към Рувекс АД ,от обучените служители 12 са мъже, а 28 -жени.(70%)

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ОПАК Проект „Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat