Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Обява от от църква „Св. Параскева” с. Комощица

 О Б Я В А

от църква „Св. Параскева” за инвестиционно предложение за „Реконструкция, възстановяване  и обзавеждане на църква „Света Параскева” и благоустрояване на прилежащите части от терена, находящи се в УПИ І – 77, кв. 34, по регулационния план на с. Комощица, община Якимово, област Монтана”.

Прочетете обявата ТУК

Обява от църква „Възнесение Господне”

О Б Я В А

от църква „Възнесение Господне” за инвестиционно предложение за „Реконструкция, възстановяване  и обзавеждане на църква „Възнесение  Господне” и благоустрояване на прилежащите части от терена, находящи се в УПИ І - 1372, кв. 45, по  плана на с. Якимово, община Якимово, област Монтана”.

Прочетете обявата ТУК

Уведомление

На вниманието на заинтересованите лица

Открита процедура с предмет : „Избор на проектант за изготвяне на Работни проекти и изпълнение на дейности по авторски надзор при реализиране на проекта в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, община Якимово”

Обособена позиция 2: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Долно Церовене, община Якимово, обл. Монтана“

Решение за промяна

Документи

Цялата документация може да видите ТУК

Обява - военно окръжие

Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс както следва:

1. За  68-ма бригада „Спициални сили”  гр. Пловдив 50 (петдесет) вакантни длъжности.

2. За 55-ти инженерен полк гр. Белене 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.

3. За 10-ти отделен механизиран батальон гр. Враца 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЯКИМОВО

Вторник от 08,30 ч. до 16,00 ч., Любомир Симеонов, тел. 0889937865

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР

гр. Монтана, ул. „Арх. Младен Кръстев” № 1 (до Била, ет. 2, ст. 203), Пенко Иванов, тел. 096/300 475

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Безименна” № 1, Цветомила Цветанова – 0899 17 82 83, Галина Маринова – 0888 12 25 99

Срок за подаване на документите във Военно окръжие - Монтана - 25.05.2016 г.

Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект: "Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово

Документи по приключване на процедура - „Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект: "Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово"

Протокол № 1 на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по открита процедура "Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект:"Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово"

Протокол № 2 на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по открита процедура "Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект:"Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово"

Протокол № 3а на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по открита процедура "Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект:"Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово"

Протокол № 3б на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по открита процедура "Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект:"Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово"

Решение № 6/21,04,2016 за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект: "Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово"

Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК


Съобщение - Изготвяне на Заявления за кандидатстване по Мярка М07

Относно: чрез публична покана по реда на Глава Осма”А” от Закона за обществени поръчки с предмет: Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи, необходими на община Якимово за кандидатстване по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

Публичното отваряне на постъпилите оферти ще се състои на 26.04.2016 г. от 11 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация Якимово

Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК

Страница 70 от 102

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat