Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Избор на проектант за изготвяне на Работни проекти и изпълнение на дейности по авторски надзор

Открита процедура с предмет : „Избор на проектант за изготвяне на Работни проекти и изпълнение на дейности по авторски надзор при реализиране на проекта в две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, община Якимово”

Обособена позиция 2: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Долно Церовене, община Якимово, обл. Монтана“

продължава>

Изготвяне на Заявления за кандидатстване по Мярка М07

Община Якимово, обл. Монтана обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава Осма”А” от Закона за обществени поръчки с предметИзготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи, необходими на община Якимово за кандидатстване по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

продължава>

Ремонт на общински пътища и улици

Община Якимово, обл.Монтана обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава Осма”А” от Закона за обществени поръчки с предмет: "Ремонт на общински пътища и улици"

продължава>

ОБЯВА

В Община Якимово е получена документация за  инвестиционното предложение  от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”: „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин – София: Актуализация на идейния проект за участък ІІ: „Медковец – Руска Бяла” и участък ІІІ: „Руска Бяла – Столник”. Документацията се намира в стая № 11 на общинската администрация и е на разположение всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Съобщение - Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово

До

всички заинтересовани лица и участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект: "Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово", открита с Решение № 2 / 08. 02. 2016 г. на Кмета на Община Якимово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отваряне на ценовите оферти на участниците ще се проведе на 06.04.2016г. от 16.00часа в заседателната зала на сградата на общинска администрация- Якимово, на адрес: с.Якимово, ул.Европа №8

РЕЗУЛТАТИТЕ от разглеждане и оценак на техническите предложения на участниците са както следва:

Участник №1 „ТОБО ИНВЕСТ” ЕООД – 20 точки

Участник №2  „ПЪТПРОЕКТ 2000” ООД – 20 точки

Участник №3 „ИСИ 09” ООД – 40 точки

Участник №4 „МОСТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – 20 точки

Участник №5 „ИЛИЯ БУРДА” ЕООД – 20 точки

Участник №6 „ВТС КОНСУЛТИНГ” ЕООД – 20 точки

Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК

Страница 67 от 99

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat