Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

О Б Я В А

В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед №167 от 04.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на  ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Якимово ще се проведат в сградата на Община Якимово, заседателна зала, както следва:

 

На 11.08.2016г. от 10.00ч. – за землищата на с. Якимово, с. Долно Церовене, с.Комощица и с. Дългоделци

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

ВНОСИТЕЛ : д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Предлагаме  проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ЯКИМОВО, като заинтересованите лица в 14 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. становища и предложения по проекта

МОТИВИ:

С оглед политиката на осигуряване на подкрепа на младите хора в Община Якимово и задоволяване потребностите от изпълнителски и ръководни кадри, Община Якимово предприема мерки за задържане на младите и образовани хора  в общината.

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

ВНОСИТЕЛ : д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Предлагаме  проект на НАРЕДБА ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКИМОВО., като заинтересованите лица в 14 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. становища и предложения по проекта

МОТИВИ:

Във връзка с промени в нормативната уредба е необходимо да се извърши съществена промяна в областта на подзакоконовите нормативните актове, уреждащи опазване на селскостопанското имущество,които актове се  приемат от общински съвет Якимово,.

Изменение и допълнение на действащите до сега разпоредби в тази област няма да доведе до търсения резултат.

В тази връзка е изготвен изцяло нов проект на Наредба за опазване на селскостопанското имущество, който предлагам на Вашето внимание за разглеждане и приемане.

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на Допълнение на НАРЕДБА

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на Допълнение на НАРЕДБА

ВНОСИТЕЛ : д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Предлагаме  проект на  Допълнение на Наредбата  за определяне размера на местните данъци на територията на община Якимово, като заинтересованите лица в 14 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail:    Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  становища и предложения по проекта

МОТИВИ:

Приемането на Допълнение на Наредбата  за определяне размера на местните данъци на територията на община Якимово се налага поради : Поради направените  допълнения на Закона за местни данъци и такси ,обнародвани в Държавен вестник бр.32 от 7.04.2016 г.

(Няма тема)

Протокол на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти

На вниманието на всички заинтересувани лица:

Протокол на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти

ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Строително – монтажни работи на сгради във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Якимово по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Ремонт и изграждане на покрива на филиала на Детската градина в с. Дългоделци и Обособена позиция 2: Ремонт на покрива на Кметство – с. Дългоделци“

Цялата документация по тази процедура може да видите ТУК

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (protokol_05.08.16.pdf)Протокл[ ]1551 Kb

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА изготвяне на инвестиционен проект във фаза "ТЕХНИЧЕСКА" за “Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на Читалище “Алекси Беремлиев-1926“

Публично състезание с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА изготвяне на инвестиционен проект във фаза "ТЕХНИЧЕСКА" за “Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на Читалище “Алекси Беремлиев-1926“ – с. Якимово, общ. Якимово” ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г., номер №У -2 / 20.07.2016 г.

продължава>

Страница 66 от 102

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat