Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Обобщена справка

относно ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Община Якимово
Прикачени файлове:
Изтегли файла (desi10082015110642.pdf)Обобщена справка[ ]861 Kb

ОБЯВА

от ЕТ "Тео - Теодор Тончев" с. Якимово за инвестиционно предложение

Прикачени файлове:
Изтегли файла (desi10082015110537.pdf)Обява.[ ]895 Kb

ОБЯВА

В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 256 от 05.08.2015г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана се уведомяват всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на  ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Якимово ще се проведат в сградата на Община Якимово, заседателна зала на 13.08.2015г. от 10.00ч. – за землищата на с. Якимово, с. Долно Церовене, с.Комощица и с. Дългоделци.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (оbiava zasedanija komisija_ JAKIMOVO.pdf)ОБЯВА[ ]182 Kb

Заповед № 256/05.08.2015г. на Директора на ОДЗ – Монтана

З А П О В Е Д

 № 256 /05.08.2015г.

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД ” Земеделие”, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за определяне Комисия за землищата на територията на община Якимово, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и / или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи и състави доклад до Директора на ОДЗ - гр. Монтана при постигнати такива, отговарящи на нормативните изисквания, както и при необходимост да състави проект за разпределение на ползването на земите по масиви по реда, определен в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ

Прикачени файлове:
Изтегли файла (zapoved_ Jakimovo_2015.pdf)Заповед[ ]231 Kb

Страница 87 от 125

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat